Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Положення про Науково-технічну раду

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-технічну раду Херсонської філії ВАТ “Укртелеком”

 

1. Загальні положення

1.1.         Науково-технічну раду (НТР) філії створено на підставі положень

Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ “Укртелеком” (протокол №2 від 17.02.2004 р.) та Положення про Науково-технічну раду ВАТ “Укртелеком”, затвердженого наказом №139 від 22.04.2004 р.

         1.2. Науково-технічна рада Херсонської філії ВАТ “Укртелеком” є колегіальним органом при директорі філії.

         1.3. Науково-технічну раду очолює Голова – заступник директора філії з технічних питань.

         1.4. До складу НТР входять висококваліфіковані спеціалісти відділів та центрів електрозв’язку філії.

         1.5. Персональний склад НТР затверджується наказом директора Херсонської філії ВАТ “Укртелеком”.

         1.6. Заступник Голови та вчений секретар призначаються Головою НТР з осіб, які входять до її складу.

 

2. Завдання і функції Науково-технічної ради

         2.1. Розгляд концепцій, програм та пропозицій з перспективних напрямків розвитку у сфері телекомунікацій, перспективних схем розвитку телекомунікаційних мереж, визначення науково-технічної політики філії.

         2.2. Розгляд річних планів розвитку телекомунікаційних мереж філії щодо відповідності їх вимогам Концепції розвитку ВАТ “Укртелеком”.

         2.3. Організація розробки програм впровадження на телекомунікаційних мережах філії новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, передових технологій та сучасних технічних засобів телекомунікацій.

         2.4. Підготовка пропозицій щодо:

         2.4.1. Розробка та впровадження правил, стандартів, нових послуг, технологій та технічних засобів телекомунікацій з метою підвищення ефективності діяльності філії.

         2.4.2. Введення в експлуатацію нової техніки, підвищення ефективності використання обладнання.

         2.4.3. Підвищення якості роботи телекомунікаційних мереж, метрологічного забезпечення, удосконалення експлуатації технічних засобів телекомунікацій та споруд зв’язку.

         2.4.4. Підвищення кваліфікації працівників філії.

         2.4.5. Забезпечення готовності персоналу та технічних засобів телекомунікацій до роботи в умовах надзвичайного стану, а також технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

         2.5. Ознайомлення з постановами, які приймаються на засіданнях НТР ВАТ “Укртелеком”.

 

3. Порядок роботи Науково-технічної ради

         3.1. НТР працює за річним планом, який складається на основі пропозицій структурних підрозділів філії. Пропозиції по плану роботи розглядаються на засіданні НТР, розроблений річний план роботи на наступний рік подається на затвердження директору філії до 10 грудня поточного року.

         3.2. Засідання НТР проводяться один раз на місяць, порядок денний засідань НТР розроблює вчений секретар НТР відповідно до річного плану роботи НТР та затверджує Голова НТР.

         Окремі питання, що виникають у процесі діяльності філії і не входять до плану роботи НТР, можуть включатися до порядку денного за згодою Голови НТР або для їх розгляду може бути призначене позапланове засідання НТР.

         3.3. Підготовлені доповідачами відповідно до порядку денного матеріали для розгляду на засіданні НТР (теми, графіки, таблиці, проекти рішень та ін.) подаються опонентам і вченому секретареві для узагальнення за 15 днів до засідання НТР.

         Матеріали для розгляду на позаплановому засіданні НТР або з питань, які не входять до плану роботи НТР, подаються не пізніше ніж за 3 дні до засідання НТР.

         3.4. На засідання НТР філії можуть бути запрошені відповідні фахівці структурних підрозділів філії, інших організацій.

         3.5. Про час і порядок денний засідання НТР її членам, а також  доповідачам та опонентам повідомляється персонально за 4 дні до засідання НТР.

         3.6. Проекти рішень за кожним окремим питанням порядку денного готуються вченим секретарем НТР напередодні засідання та роздаються кожному члену НТР перед початком засідання.

         3.7. НТР має право ухвалювати рішення, якщо на засіданнях присутня половина її складу. Рішення НТР ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю членів НТР, присутніх на засіданні.

         3.8. Кожне засідання НТР протоколюється секретарем. Протягом 15 днів після засідання секретар складає друкований варіант протоколу засідання, який затверджує Голова НТР.

3.9. Рішення НТР набирають чинності після затвердження їх директором філії.

 

4. Права та обо’вязки керівництва НТР

4.1.        Голова НТР діє від імені Науково-технічної ради філії на підставі цього Положення.

         4.2. Голова НТР зобов’язаний забезпечувати виконання завдань і функцій, покладених на НТР та визначених цим Положенням, і відповідає за організацію роботи НТР.

         4.3. За відсутності Голови НТР його права та обов’язки покладаються на його заступника.

         4.4. Секретар НТР проводить організаційну роботу, яка забезпечує планомірну та ефективну діяльність НТР здійснює контроль за підготовкою матеріалів до засідання НТР, опрацьовує проекти рішень, проводить перевірку виконання ухвалених рішень; забезпечує членів НТР матеріалами до засідань, веде протоколи засідань, здійснює контроль за виконанням планів і рішень НТР, готує річні звіти про діяльність НТР.


Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Херсон, 73000, пр. Ушакова, 41

Зворотний зв'язок